top of page

Welkom bij dorpsraad Hout-Blerick

Voor en door het dorp

Over

Over de dorpsraad

De Dorpsraad is in 2007 ontstaan uit het toenmalige wijkoverleg Venlo.

De Dorpsraad heeft ten doel om de gemeente Venlo gevraagd en ongevraagd te adviseren ten aanzien van zaken die Hout-Blerick aangaan.

De Dorpsraad houdt zich bezig met het adviseren, het ondersteunen, het doen van voorstellen, het aandragen van projecten en het mede realiseren van projecten betreffende Hout-Blerick op het gebied van leefbaarheid (verkeer; beheer en kwaliteit van openbare ruimte; ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; sociaal maatschappelijke projecten) en veiligheid (sociale veiligheid).

Om deze taak goed te kunnen vervullen, is het noodzakelijk dat de Dorpsraad inzicht heeft in de mening, wensen en behoeften van de inwoners van Hout-Blerick.

Indien u zaken kenbaar wilt maken of vragen heeft, laat het de Dorpsraad dan weten. Communicatie kan via het contactformulier van deze site, via de facebook pagina of door rechtstreeks een van de bestuursleden te benaderen. Uw mening telt en wordt op prijs gesteld!

Evenementen

Evenementen en acties

Afvalkalender
Afbeelding van WhatsApp op 2023-12-13 om 14.38.54_a1eece85.jpg

Diederik Jekel

Op 4 november werd in een uitverkocht gemeenschapshuis Zalzershaof een mediacollege gehouden over Chriet Titulaer, de beroemde wetenschapper, futuroloog, auteur en presentator.

Bij velen staat hij op het netvlies gebrand als de expert die commentaar gaf bij de live beelden van de eerste maanlanding in 1969.

Het college (georganiseerd door de dorpsraad Hout-Blerick) werd gegeven door de bekende wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Daarmee werd een eerbetoon gebracht aan de in Hout-Blerick geboren Chriet om te gedenken dat hij 5 jaar geleden overleed.

Op deze avond waren Chriet’s echtgenote, beide dochters en een kleinkind aanwezig als eregasten.

Het werd een boeiende avond waarop de enorme betekenis van Chriet voor de wetenschap nog eens mooi voor het voetlicht werd gebracht.

Het publiek keek en luisterde gefascineerd naar het betoog van Diederik die het publiek op zijn bekende vlotte wijze meenam in moeilijke onderwerpen. Na het college kon het publiek vragen stellen aan Diederik.

Diederik’s missie is het om wetenschap begrijpelijk en toegankelijk te maken. Hij praat het liefst 24 uur per dag over wetenschap en geeft daar uitleg over. Een passie die hij deelt met Chriet.

Het was voor Hout-Blerick een boeiende, bijzondere en gedenkwaardige avond.

jekel2_edited.png
jekel6_edited.jpg
jekel5_edited.jpg
jekel8_edited.png

Wandelingen door Hout-Blerick

 

Sinds een paar jaar lopen Han Schutten en coördinator Con Beurskens enkele keren per jaar het deel van de wandelknooppunten rond Hout-Blerick na. Ze rapporteren over richtingbordjes die vervangen moeten worden, knippen en snoeien waar nodig en maken richtingaanwijzers schoon. Han fotografeert vaak tijdens deze inspecties. Als promotie van het wandelgebied Hout-Blerick delen zij graag hier deze foto's. De foto's laten zien hoe aantrekkelijk het is om in onze omgeving te wandelen en te fietsen. 

Met dank aan Han Schutten en Con Beurskens.

Dubbroek_IMGP2878-klein_edited.jpg
romweerd_IGP2894-klein_edited.jpg
romweerd_IGP-0483-klein_edited.png
Romw_PB300875-klein_edited.jpg
romweerd_IGP4859-klein_edited.png

MijnGemeente app

 

In de zomerperiode heeft gemeente Venlo een nieuwe app in gebruik genomen waarmee bewoners zaken op gebied van schoon, heel en veilig kunnen melden bij de gemeente.

Deze app heet MijnGemeente app.

Op de nieuwe nieuwssite van de gemeente nu.venlo.nl heeft daarover een bericht gestaan met daarin een video over de app.

https://nu.venlo.nl/nieuws/gemeente-venlo-introduceert-de-mijngemeente-app

Deze app kunnen alle bewoners en ook jullie gebruiken om zaken te melden.”

Bouteshof 2.0

 

Op 28 september hebben de Dorpsraad en de voorzitter van de klimaat commissie enkele bewoners rond het Bouteshof veldje bij elkaar gebracht. 

Het veldje is al een tijdje verwaarloosd en dat is jammer vinden de bewoners.

Ideeën zijn er genoeg en daar gaan de bewoners nu mee aan de slag. Het was een leuke vruchtbare ontmoeting. 

Op naar een vervolg afspraak.

SAMEN maken we Hout-Blerick mooier.

Bouteshof 2.0!

Speeltoestellen plan Helmusweg

 

Door de gemeente is de groenvoorziening van het plan Helmus voorzien van 4 mooie nieuwe speeltoestellen.

Dat is gebeurd op initiatief van de dorpsraad.

Daarmee wordt het speelgenot op deze populaire plek verder vergroot.

speeltoestellen_helmus_1_edited.jpg
speeltoestellen_helmus_3_edited.jpg
speeltoestellen_helmus_4_edited.jpg
speeltoestellen_helmus_5_edited.jpg

A73 - A74 geluidsoverlast

In 2013 is de A73A74belangen groep opgericht, welke zich als doel gesteld had om de geluidsoverlast die toegenomen was na openstelling van de A74 op de politieke agenda te krijgen. In een later stadium zijn de activiteiten van de belangengroep overgenomen door de Dorpsraad Hout-Blerick, waarvan een aantal leden ook zitting hadden in de belangengroep. De groep bestond initieel uit een aantal bewoners van diverse aan het snelwegen tracé gelegen wijken. Op basis van een enquête, verspreid onder bewoners die binnen een straal van circa 500 meter van het snelwegen tracé woonden zijn vervolgens de probleemgebieden in kaart gebracht. De uitslag van deze enquête is vervolgens naar B&W gemeente Venlo en Rijkswaterstaat gestuurd.


Zeker in het begin was het lastig voor de belangengroep om gehoord te worden. Uiteindelijk is er een overleg  opgestart tussen gemeente, RWS, de belangengroep en M+P, een extern akoestisch gespecialiseerd bedrijf. De rol van RWS bleek echter niet coöperatief. Men had eigenlijk helemaal geen zin om constructief mee te denken. Triest dat een wegbeheerder problemen die hij zelf heeft veroorzaakt uit de weg gaat.
Als resultaat van veel bijeenkomsten zijn er uiteindelijk twee probleemgebieden bepaald, ieder met hun zeer specifieke oorzaken, waar aanvullende maatregelen op genomen zouden moeten worden. Te weten de Vossener en Meuleveld-1.
Voor het Meuleveld was de zuiderbrug de grootste bron van geluidsoverlast. Reden hiervoor is dat aan de zuidzijde van de brug een te laag scherm staat waardoor verkeersoverlast en reflectie niet worden afgevangen. De Vossener is akoestisch veel complexer daar hier meerdere oorzaken zijn voor geluidsoverlast. Uiteindelijk is gebleken dat op basis van diverse onderzoeken voor de Vossener geen aanvullende maatregelen konden worden uitgevoerd. Een aantal mogelijke maatregelen kregen van RWS geen groen licht vanwege verkeersveiligheid, andere bleken te weinig effect te hebben. Dit betreurden wij ten zeerste echter de instanties waren onvermurwbaar.
Voor Meuleveld-1 zijn verschillende oplossingen voor schermverhoging uitgewerkt, allen bleken echter het beschikbare budget te overschrijden. Ook een additionele inspanningsverplichting van de Provincie kon vanwege doelmatigheid van de oplossing niet worden aangesproken. De aanpassing welke wel goedgekeurd is en binnenkort uitgevoerd wordt is het plaatsen van diffractoren boven op het scherm aan de zuidzijde van de brug. Deze zorgen voor diffractie (verspreiding van het  geluid). Door regulier onderhoud van het brug wegdek is er recentelijk nieuw 3 laags asfalt op de brug gelegd. Wij horen signalen van diverse bewoners en ook voorbijgangers op de brug dat dit een positief effect heeft op het geluidsniveau. Het is stiller geworden op de brug. Laten we hopen dat na het plaatsen van diffractoren de geluidsoverlast tot een acceptabel niveau gereduceerd is.

A73-A74_geluidsoverlast_edited.png

Prullenbak

Op verzoek van de dorpsraad heeft de gemeente een prullenbak geplaatst op het voetgangers- en hondenpad langs de Baarlosestraat nabij de Molenkampweg. We hopen daarmee te bereiken dat het pad netjes blijft en dat uitwerpselen van honden voortaan in de prullenbak gedeponeerd worden. Niemand wil immers overlast veroorzaken voor medebewoners, toch?

Wij zijn blij met deze geste van de gemeente aangezien er een terughoudend beleid gevoerd wordt t.a.v. het plaatsen van deze bakken. Indien de bak niet of oneigenlijk gebruikt wordt (bijvoorbeeld voor huisafval) zal de gemeente deze verwijderen. Wij rekenen daarom op ieders medewerking.

Afvalscheiding

 

Bij een dorp met een klimaatakkoord hoort natuurlijk het gescheiden en correct inzamelen van afval. Daarom deze toelichting.

GFT_edited.png

Zwerfafval

In ons dorp wordt er door diversen vrijwilligers zwerfafval opgeruimd.

Zo zorgen zij er voor dat ons dorp schoon blijft. Ook de maandag-morgenploeg van HBSV ging afgelopen maandag weer op pad, de buit was helaas weer groot!

Aan iedereen die hier een steentje aan bijdraagt grote dank!!

De Dorpsraad!

afvalinzameling_1_edited.png
afvalinzameling_2_edited.png
afvalinzameling_3_edited.jpg

Geluidsschermen A73 / A74

De glazen geluidschermen langs de A73/A74 verkeren inmiddels in een deplorabele staat.  Ze zijn vervuild met algen, smeer etc. en graffiti.  Dit is reeds meerdere malen aangekaart bij RWS, hetzij bewoners, hetzij via de politiek (art 45 vragen Eenlokaal aan college). RWS geeft zoals het hun betaamt niet thuis.

 

Naast smeer is er inmiddels nog een veel groter probleem en wel het fenomeen gebarsten schermen en loslatende afdichting strips. Deze schermen zijn inmiddels door RWS voorzien van stickers en gele dotten verf wanneer het scherm gebarsten is en dus vervangen zal moeten worden. Een vluchtige telling van het aantal gebarsten schermen resulteert in een totaal van minimaal 250 !!! gebarsten schermen langs het snelweg tracé. 

 

Een aantal schermen lijkt gebarsten te zijn vanwege vandalisme, het merendeel echter vertoont barsten zonder sporen van vandalisme. Zouden deze barsten het gevolg kunnen zijn van spanningen die in de stalen constructie ontstaan, of het gevolg van windbelastingen? Vragen die we ons kunnen

stellen en wat brengt ons de toekomst daarbij? Lijkt dan legitiem dat het

probleem van barsten op zal blijven treden en dat daarmee opnieuw vele

tonnen gemeenschapsgeld verspild worden.

 

Exacte kosten voor het vervangen van de tot nu gebarsten schermen

is niet bekend, het lijkt ons echter alleszins realistisch dat hiermee een

bedrag van enkele honderdduizenden euro’s gemoeid is.

 

Is de keus voor deze glazen muur wel de juiste geweest? Naast een

hoge reflectie van geluid en klachten over geluidsoverlast uit diverse

wijken treedt er ook ene enorme reflectie van zonlicht op waardoor

automobilisten verblind worden. 

 

RWS wil niets investeren in extra geluidswerende maatregel maar

moet wel tonnen uitgeven om de boel weer tijdelijk in orde te brengen.

Seniorenorganisatie

Onze 55-plussers maken wij graag attent op S.O.B. die de seniorenorganisatie binnen de gemeente Venlo is.

Hat lidmaatschap kost slechts 5 euro per jaar.

 

Stichting S.O.B. Venlo (Senioren Ontmoeten en Bewegen)

 

Onze doelstelling is dat senioren elkaar ontmoeten en samen bewegen, waardoor het risico van eenzaamheid en eenzaam worden, verkleind wordt.

 

Onze missie, visie en kernwaarden vormen de basis voor wat wij werkelijk doen. ‘Mensen hebben mensen nodig’. Daarom ondersteunen wij clubs van onze doelgroep en organiseren wij activiteiten waar onze leden aan deel kunnen nemen. We verlagen de drempel voor deelname aan activiteiten door kortingen te geven. Op deze manier stimuleren wij dat mensen elkaar ontmoeten en samen in beweging zijn. S.O.B levert op deze manier een bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid.

In de levensfase van een senior kunnen zich allerlei gebeurtenissen voordoen die het gevaar van eenzaamheid plotseling kunnen versterken. Denk daarbij aan bijv. het verlies van een partner, een noodzakelijke verhuizing, een slechter wordende gezondheid. Het lidmaatschap van S.O.B. zorgt dan voor een vangnet.

 

Dit biedt S.O.B. doorgaans jaarlijks haar leden:

  • De Bewaargids

  • De S.O.B.-pas, die recht geeft op voordelen bij  onze activiteiten en adverteerders.

  • Een activiteitenprogramma met o.a. seniorenzittingen voor de carnaval en een Kerstbrunch.

  • S.O.B. -dagen in het Limburgs Museum en Kasteeltuinen,  S.O.B. ontbijtbios en filmmiddagen.

  • Al naar gelang het aanbod en mogelijkheden regelt S.O.B. voor haar leden gunstige toegang tot Maaspoortvoorstellingen, Venlose en Blerickse revue, Passiespelen, concerten van Fortissimo, Flarussen  etc.

Straatcoaches

Als u overlast ervaart van jongeren kunt u een beroep doen op de straatcoaches. Zie bijgaande folder.

Dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick: Kijk achter de Dijk

Waterschap Limburg werkt in Baarlo en Hout-Blerick aan een dijkversterkingsproject. De dijken worden er niet alleen versterkt, maar ook nieuw aangelegd. Daarbij wordt gezocht naar een nieuwe aansluiting op de bestaande hoge grond. Daarnaast vindt er in Hout-Blerick, specifiek Laerbroeck, ook een dijkverlegging plaats en hebben we nog de herinrichting van de Kwistbeek. In deze ‘Kijk achter de Dijk’ video vertelt omgevingsmanager Jaap Spaans onder andere hoe de bewoners van Laerbroeck graag meedenken over de plannen en vooral opzoek zijn naar duidelijkheid.

Voor dit complexe dijkversterkingsproject zoeken Jaap en zijn collega’s naar één besluit voor het hele gebied. Daarvoor is er veel onderzoek en overleg met de omgeving nodig. Waar Jaap momenteel mee bezig is, welke vraag hij het meest krijgt en hoe de planning voor de komende tijd eruitziet, licht hij al wandelend toe.

Bekijk de Kijk achter de Dijk video over Baarlo – Hout-Blerick op het Youtube-kanaal van Waterschap Limburg.

Meer informatie over de dijkversterking in Baarlo – Hout-Blerick vind je op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-baarlo-hout-blerick
 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterkingen bij Baarlo en Hout-Blerick maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Voor Limburg betekent dit dat er de komende jaren 115 km van de 180 km keringen versterkt moeten worden om de inwoners van Limburg zo goed mogelijk te beschermen tegen hoogwater. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Frituurvet inzamelen

De container voor inzameling van uw oude frituurvet of olie staat inmiddels klaar bij de poort van Zalzershaof op het parkeerterrein.
Help mee aan een beter milieu en deponeer uw frituurvet of olie kosteloos bij Zalzershaof.

Klimaatwijkakkoord

Contact

Contact

Je gegevens zijn verzonden!

IMG_2634_edited.png
bottom of page