Welkom bij dorpsraad Hout-Blerick

Voor en door het dorp

Over de dorpsraad

De Dorpsraad is in 2007 ontstaan uit het toenmalige wijkoverleg Venlo.

De Dorpsraad heeft ten doel om de gemeente Venlo gevraagd en ongevraagd te adviseren ten aanzien van zaken die Hout-Blerick aangaan.

De Dorpsraad houdt zich bezig met het adviseren, het ondersteunen, het doen van voorstellen, het aandragen van projecten en het mede realiseren van projecten betreffende Hout-Blerick op het gebied van leefbaarheid (verkeer; beheer en kwaliteit van openbare ruimte; ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; sociaal maatschappelijke projecten) en veiligheid (sociale veiligheid).

Om deze taak goed te kunnen vervullen, is het noodzakelijk dat de Dorpsraad inzicht heeft in de mening, wensen en behoeften van de inwoners van Hout-Blerick.

Indien u zaken kenbaar wilt maken of vragen heeft, laat het de Dorpsraad dan weten. Communicatie kan via het contactformulier van deze site, via de facebook pagina of door rechtstreeks een van de bestuursleden te benaderen. Uw mening telt en wordt op prijs gesteld!

 

Evenementen en acties

 

Webinar klimaatwijk akkoord:

Bij een dorp met een klimaatakkoord hoort natuurlijk het gescheiden en correct inzamelen van afval. Daarom deze toelichting.

In ons dorp wordt er door diversen vrijwilligers zwerfafval opgeruimd.

Zo zorgen zij er voor dat ons dorp schoon blijft. Ook de maandag-morgenploeg van HBSV ging afgelopen maandag weer op pad, de buit was helaas weer groot!

Aan iedereen die hier een steentje aan bijdraagt grote dank!!

De Dorpsraad!

De glazen geluidschermen langs de A73/A74 verkeren inmiddels in een deplorabele staat.  Ze zijn vervuild met algen, smeer etc. en graffiti.  Dit is reeds meerdere malen aangekaart bij RWS, hetzij bewoners, hetzij via de politiek (art 45 vragen Eenlokaal aan college). RWS geeft zoals het hun betaamt niet thuis.

 

Naast smeer is er inmiddels nog een veel groter probleem en wel het fenomeen gebarsten schermen en loslatende afdichting strips. Deze schermen zijn inmiddels door RWS voorzien van stickers en gele dotten verf wanneer het scherm gebarsten is en dus vervangen zal moeten worden. Een vluchtige telling van het aantal gebarsten schermen resulteert in een totaal van minimaal 250 !!! gebarsten schermen langs het snelweg tracé. 

 

Een aantal schermen lijkt gebarsten te zijn vanwege vandalisme, het merendeel echter vertoont barsten zonder sporen van vandalisme. Zouden deze barsten het gevolg kunnen zijn van spanningen die in de stalen constructie ontstaan, of het gevolg van windbelastingen? Vragen die we ons kunnen stellen en wat brengt ons de toekomst daarbij? Lijkt dan legitiem dat het probleem van barsten op zal blijven treden en dat daarmee opnieuw vele tonnen gemeenschapsgeld verspild worden.

 

Exacte kosten voor het vervangen van de tot nu gebarsten schermen is niet bekend, het lijkt ons echter alleszins realistisch dat hiermee een bedrag van enkele honderdduizenden euro’s gemoeid is.

 

Is de keus voor deze glazen muur wel de juiste geweest? Naast een hoge reflectie van geluid en klachten over geluidsoverlast uit diverse wijken treedt er ook ene enorme reflectie van zonlicht op waardoor automobilisten verblind worden. 

 

RWS wil niets investeren in extra geluidswerende maatregel maar moet wel tonnen uitgeven om de boel weer tijdelijk in orde te brengen.

Onze 55-plussers maken wij graag attent op S.O.B. die de seniorenorganisatie binnen de gemeente Venlo is.

Hat lidmaatschap kost slechts 5 euro per jaar.

 

Stichting S.O.B. Venlo (Senioren Ontmoeten en Bewegen)

 

Onze doelstelling is dat senioren elkaar ontmoeten en samen bewegen, waardoor het risico van eenzaamheid en eenzaam worden, verkleind wordt.

 

Onze missie, visie en kernwaarden vormen de basis voor wat wij werkelijk doen. ‘Mensen hebben mensen nodig’. Daarom ondersteunen wij clubs van onze doelgroep en organiseren wij activiteiten waar onze leden aan deel kunnen nemen. We verlagen de drempel voor deelname aan activiteiten door kortingen te geven. Op deze manier stimuleren wij dat mensen elkaar ontmoeten en samen in beweging zijn. S.O.B levert op deze manier een bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid.

In de levensfase van een senior kunnen zich allerlei gebeurtenissen voordoen die het gevaar van eenzaamheid plotseling kunnen versterken. Denk daarbij aan bijv. het verlies van een partner, een noodzakelijke verhuizing, een slechter wordende gezondheid. Het lidmaatschap van S.O.B. zorgt dan voor een vangnet.

 

Dit biedt S.O.B. doorgaans jaarlijks haar leden:

  • De Bewaargids

  • De S.O.B.-pas, die recht geeft op voordelen bij  onze activiteiten en adverteerders.

  • Een activiteitenprogramma met o.a. seniorenzittingen voor de carnaval en een Kerstbrunch.

  • S.O.B. -dagen in het Limburgs Museum en Kasteeltuinen,  S.O.B. ontbijtbios en filmmiddagen.

  • Al naar gelang het aanbod en mogelijkheden regelt S.O.B. voor haar leden gunstige toegang tot Maaspoortvoorstellingen, Venlose en Blerickse revue, Passiespelen, concerten van Fortissimo, Flarussen  etc.

Straatcoaches:

Als u overlast ervaart van jongeren kunt u een beroep doen op de straatcoaches.

Zie bijgaande folder.

Dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick: Kijk achter de Dijk

Waterschap Limburg werkt in Baarlo en Hout-Blerick aan een dijkversterkingsproject. De dijken worden er niet alleen versterkt, maar ook nieuw aangelegd. Daarbij wordt gezocht naar een nieuwe aansluiting op de bestaande hoge grond. Daarnaast vindt er in Hout-Blerick, specifiek Laerbroeck, ook een dijkverlegging plaats en hebben we nog de herinrichting van de Kwistbeek. In deze ‘Kijk achter de Dijk’ video vertelt omgevingsmanager Jaap Spaans onder andere hoe de bewoners van Laerbroeck graag meedenken over de plannen en vooral opzoek zijn naar duidelijkheid.

Voor dit complexe dijkversterkingsproject zoeken Jaap en zijn collega’s naar één besluit voor het hele gebied. Daarvoor is er veel onderzoek en overleg met de omgeving nodig. Waar Jaap momenteel mee bezig is, welke vraag hij het meest krijgt en hoe de planning voor de komende tijd eruitziet, licht hij al wandelend toe.

Bekijk de Kijk achter de Dijk video over Baarlo – Hout-Blerick op het Youtube-kanaal van Waterschap Limburg.

Meer informatie over de dijkversterking in Baarlo – Hout-Blerick vind je op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-baarlo-hout-blerick
 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterkingen bij Baarlo en Hout-Blerick maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Voor Limburg betekent dit dat er de komende jaren 115 km van de 180 km keringen versterkt moeten worden om de inwoners van Limburg zo goed mogelijk te beschermen tegen hoogwater. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

De container voor inzameling van uw oude frituurvet of olie staat inmiddels klaar bij de poort van Zalzershaof op het parkeerterrein.
Help mee aan een beter milieu en deponeer uw frituurvet of olie kosteloos bij Zalzershaof.

 
 

Contact

Je gegevens zijn verzonden!

IMG_2634.JPG