Welkom bij dorpsraad Hout-Blerick

Voor en door het dorp

Over de dorpsraad

De Dorpsraad Hout-Blerick is in 2007 ontstaan uit de Wijkoverleggen Venlo en is daar nog immer nauw aan verwant. De leden van de Dorpsraad houden zich bezig met diverse thema's die van belang zijn voor alle inwoners van Hout-Blerick.

De website is een welkome aanvulling op de wijkkrant, die een aantal keren per jaar verschijnt en interessante berichten bevat die iedereen in Hout-Blerick aangaan. Op deze site proberen we een actueel aanbod van nieuws te presenteren in een eigentijds jasje.

Op de site vind u onder andere informatie over evenementen, nieuws van de raad en weblinks naar interessante internetpagina's in de regio.

 

Evenementen

 

Leespunt de Springbeek

Volgende week vrijdag 22 maart om 13:00 uur gaan we starten met Leespunt de Springbeek!

Op vrijdagmiddag van 13:00 - 14:00 uur is onze bibliotheek op de Springbeek geopend en is er mogelijkheid om boeken te komen lenen voor volwassenen. Hiervoor is geen pasje nodig!

Wij zoeken voor deze momenten nog vrijwilligers die gedurende dat uur aanwezig willen zijn, zodat de bibliotheek niet onbemand is.

In de bibliotheek op school ligt een lijst waar de naam van de vrijwilliger genoteerd kan worden bij de datum waarop je aanwezig kunt zijn..

Enquête Verkeer

Beste bewoners van Venlo,

 

De gemeente Venlo neemt samen met andere gemeenten deel aan een onderzoek waarin wordt onderzocht hoe wegen binnen de bebouwde kom veilig en aantrekkelijk ingericht kunnen worden. Ook wegen van onze gemeente zijn betrokken bij dit onderzoek. Hieraan gerelateerd wordt een afstudeeronderzoek van de Universiteit Twente uitgevoerd waarin onderzoek wordt gedaan naar snelheden op wegen. U kunt ook bijdragen aan dit onderzoek door het invullen van een online enquête (Uiterlijk 30 april). Met uw antwoorden kan worden onderzocht welke factoren invloed hebben de snelheid, waarmee uiteindelijk de verkeersveiligheid kan worden verbeterd.

U vindt de enquête via deze link: https://bit.ly/3bTJ1sE

Invullen op smartphone of tablet is ook mogelijk!

 

Uiteraard is deze enquête anoniem.

 

Mocht de bovenstaande verkorte link niet werken kan het ook via onderstaande originele link:

https://utwentebs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8xoFMhkx13ongDb

 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Dorpskrant.

Zie beneden.

Vrijwilligersplatform

Het platform is bereikbaar via het mailadres:

hulphoutblerick@gmail.com

of via de volgende personen:

Annet Rutten 06-29388531

Ria Rutten  06-13755677

Pieter Vercoulen  06-12965595

Wiel Kec   06-18605313

Dorpskrant

 

    Beste inwoners van Hout-Blerick.

Jullie zullen het misschien vreemd vinden in de Blerickse krant een artikel te lezen van de dorpsraad van Hout-Blerick. De reden hiervoor is dat de dorpskrant van Hout-Blerick door gebrek aan geld niet langer meer gedrukt kan worden. De Blerickse krant komt nu in de plaats van de dorpskrant. Artikelen voor in de dorpskrant, nu dus De  Blerickse krant, kunnen jullie nog steeds sturen naar de dorpsraad. Mailadres  marianneschreurs@hotmail.com

De dorpsraad heeft nu 3 mogelijkheden voor het contact met de inwoners: de facebook pagina, de website en de Blerickse krant.

Dit contact met de inwoners is zeer belangrijk vooral als we ons gaan richten op de invulling van de toekomst van Hout-Blerick. Het rapport hierover gemaakt door de studenten van de HAN kunnen jullie downloaden via de website van de dorpsraad, www.dorpsraadhout-blerick.nl.

De dorpsraad wil nu met vrijwilligers plannen gaan maken voor de toekomst van Hout-Blerick. Wil je hier aan meewerken, meld je dan aan bij de dorpsraad.

Verder wil ik namens de dorpsraad van Hout-Blerick iedereen een gelukkig en gezond 2020 toewensen.

De dorpsraad van Hout-Blerick.

 Gladheidbestrijdingsplan Venlo 2019

 Gladheidbestrijdingsplan gemeente Venlo 2019.

Het is van groot belang dat wegen het hele jaar door veilig en doelmatig kunnen worden

gebruikt. Volgens de Wegenwet en de Wegenverkeerswet ligt de zorgplicht voor het

wegonderhoud bij de wegbeheerder. De wetgever heeft daarbij bepaald dat de

wegbeheerder al het redelijke moet doen om gevaar voor de weggebruiker te voorkomen, te

beperken of op te heffen. Dit wordt inspanningsverplichting genoemd. Een onderdeel

van deze inspanningsverplichting betreft de bestrijding van de gladheid.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf bijdragen aan uw eigen veiligheid en die van uw buurtgenoten door bij gladheid

met elkaar de stoep voor uw huis of instelling sneeuwvrij te houden. Ook kunt u zich

voorbereiden op de winter door strooizout en een sneeuwschep aan te schaffen en uw auto

en/of fiets voor te bereiden op gladheid. Rij voorzichtig als u met de fiets of auto de weg op

gaat.

U kunt zich via www.venlo.nl aanmelden om als vrijwilliger een straat of een deel van uw wijk

sneeuwvrij te houden. Het gaat hierbij om de voetgangersgebieden. U krijgt dan van de

gemeente bezems, sneeuwschuiven en strooizout.

 Project Knooppunt Zaarderheiken, Uitbreiding A73.

Persbericht Rijkswaterstaat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Digitale informatiesessies A73 bij knooppunt Zaarderheiken

 

Rijkswaterstaat nodigt belangstellenden uit om deel te nemen aan één van de twee digitale informatiesessies over de uitbreiding van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken. De oostelijke parallelbaan krijgt hier een extra rijstrook. De sessies vinden plaats op dinsdag 30 juni en donderdag 2 juli.

 

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 2 juni 2020 het ontwerptracébesluit (OTB) voor de A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken ondertekend. De nieuwe rijstrook op de A73 in noordelijke richting begint bij aansluiting Maasbree en loopt tot en met aansluiting Venlo-West en tot de bocht naar de A67.

 

Het verkeer dat vanuit Roermond via de A73 naar Venlo rijdt staat bij knooppunt Zaarderheiken dagelijks in de file. In de spits kan de parallelbaan de hoeveelheid verkeer niet goed verwerken, omdat er maar één doorgaande rijstrook is. Rijkswaterstaat legt met medefinanciering door de provincie Limburg, op de oostelijke parallelbaan een extra rijstrook van circa 2 km aan om de doorstroming en veiligheid op de A73 te verbeteren. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2021.

 

Twee digitale sessies

Als alternatief voor de informatieavond die vanwege het coronavirus (COVID-19)niet kan plaatsvinden, organiseert Rijkswaterstaat twee webinars op dinsdag 30 juni en op donderdag 2 juli van 19.00 – 20.30 uur. De nadruk ligt op het OTB, het wegontwerp, de maatregelen, de effecten op geluid en de ruimtelijke kwaliteit.

 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor één van de twee identieke digitale informatiesessies via de projectwebsite: www.rijkswaterstaat.nl/a73zaarderheiken. Deelnemers worden verzocht direct vanaf het begin van de sessie deel te nemen. Het programma start met een presentatie en aansluitend is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Na beide sessies wordt de presentie op de projectwebsite geplaatst.

 

Ontwerptracébesluit

Het OTB is de verdere uitwerking van het voorkeurstracé. Het OTB omvat het wegontwerp van het A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken met de bijkomende maatregelen. Er bestaat vanaf 11 juni de mogelijkheid om het OTB digitaal en op papier in te zien. Dit kan op het kantoor van Rijkswaterstaat in Maastricht of op het stadskantoor van Venlo (alleen op afspraak). Van 11 juni tot en met 22 juli 2020 kunnen belanghebbenden hun zienswijze op het OTB kenbaar maken. Dat kan digitaal, schriftelijk en mondeling. Kijk voor meer informatie op www.platformparticipatie.nl/knooppuntzaarderheiken

 

Meer informatie?

Meer informatie over het project is te vinden op

www.rijkswaterstaat.nl/a73zaarderheiken

Betreft het project A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken.

TOEKOMST Hout-Blerick

Indien een dorpsgemeenschap zich wil blijven ontwikkelen en blijven bestaan dan moet deze geregeld kijken waar ze staat en hoe zij zou kunnen reageren op de te verwachten toekomst. De dorpsgemeenschap zal de komende jaren moeten veranderen en zich aan moeten passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat geldt voor de gehele leefomgeving zoals: woningaanbod & diversiteit, infrastructuur & bereikbaarheid, voorzieningen & leefbaarheid, groen & omgeving, contactmogelijkheden van de inwoners, enz. 

Vandaar dat we een toekomstvisie willen laten opstellen met als hoofdvraag: Formuleer een toekomstvisie voor het dorp Hout-Blerick voor het jaar 2025.

Deze toekomstvisie zal in gaan op verschillende elementen en onderdelen:

·         Wat zijn de relevante (maatschappelijke) trends waar Hout-Blerick als gemeenschap mee te maken gaat krijgen?

·         Welke essentiële randvoorwaarden (en waarom) moeten geborgd worden om Hout-Blerick ook in de toekomst vitaal te houden?

·         Welke randvoorwaarden missen we nog en/of zullen versterkt moeten worden?

·         Wat zijn de succesfactoren om een nieuwe visie daadwerkelijk gerealiseerd te kunnen krijgen?

·         Welke maatregelen zijn mogelijk om de duurzaamheid in het dorp te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan het          gemeenschappelijk gebruik van elektrische auto’s, segways en elektrische steppen, zonnepanelen, isolering van woningen etc.  

Al deze inzichten moet leiden tot een toekomstvisie “Hout-Blerick 2025” waarmee de gemeenschap proactief en samen met het gemeentebestuur van Venlo aan de slag kan gaan. 

Een groepje inwoners, samen met de dorpsraad, heeft contact gezocht met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en hebben wij hen gevraagd om dit onderzoek te doen. De Hogeschool heeft hierin toegestemd en zij hebben een aantal minor studenten de opdracht gegeven een toekomstvisie voor Hout-Blerick te schrijven. Voor het schrijven van deze visie hebben de studenten 8 weken nodig. Ze hopen deze visie in week 47 te presenteren.

Het verslag is hiernaast te verkrijgen. Als je klikt op 

DOCX, wordt het bestand gedownload.

 

Aan alle inwoners van Hout-Blerick.

De werkgroepen Toekomst Hout-Blerick gaan van start.

Na de ontvangst van het rapport van de studenten van de HAN heeft de groep Toekomst Hout-Blerick niet stil gezeten. Er zij 4 werkgroepen gevormd die zullen beginnen met de uitvoering van de gekozen speerpunten.

Werkgroep 1 : Energie transitie. Deze werkgroep wordt gevormd als de randvoorwaarden van rijk, provincie en gemeente duidelijk zijn. Er zijn heldere kaders nodig om hier concrete plannen te kunnen opstellen. We wachten deze af.

 

Werkgroep 2. Woningen. Groep organiseert alles met betrekking tot woningen. welke (starters- ,senioren-, 3generatiewoningen), waar, hoeveel, van hout of stenen, energie neutraal etc.

Kartrekker: Jan Linssen,   Tel: 0643503816  mail:  parade13@gmail.com

 

Werkgroep 3. Sociaal. Bevordert de contacten tussen de bewoners van het dorp. Hoe kunnen de inwoners zich nog meer Hout-Blerickenaaar gaan voelen. Hoe houden we het dorpsgevoel vast. Bijv: Huisbezoek, Organiseren tentoonstelling hobbyisten. Dorpsquiz  Etc.

Kartrekker. Wiel Kec , Tel 0618605313  of  0778512440  mail: w.a.kec@outlook.com

 

Werkgroep 4. Meerwaarde door Combinatie. Deze werkgroep onderzoekt met stakeholders of het mogelijk is een gebouw te maken waarin, Zalzershaof, basisschool, BSO , gymzaal en Kantine HBSV samen gevoegd kunnen worden. Kartrekker,  Gijs Janssen,  tel  0639174341  mail: dorpsraadhb@gmail.com

 

Al deze werkgroepen hebben nieuwe leden nodig en men kan zich aanmelden bij de hierboven genoemde kartrekkers. Er kan bij deze mensen ook meer informatie gevraagd worden over de werkgroepen.

Willen we Hout-Blerick een dorp laten zijn waarin men graag wil wonen en leven dan zullen we hier samen de schouders onder moeten zetten. Des te gemêleerder de samenstelling van de groepen des te beter. Het zou mooi zijn als mensen zich willen gaan inzetten om deze plannen uit te werken en uit te voeren. Dit is de gelegenheid om met andere inwoners van Hout-Blerick kennis te maken.  Heeft u vragen over dit project  of wilt u graag input aanleveren voor de werkgroepen, uw reactie is zeer welkom.

 

Wijkkranten

Oktober 2012

December 2012

April 2013

 
 

Contact

IMG_2634.JPG
  • Facebook Social Icon

©2019 Dorpsraad Hout-Blerick. Gerealiseerd door TOP-Web.nl